Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

Styczeń - Luty 2019

Dopuszczalność stosowania wypowiedzenia zmieniającego

Prawo pracodawcy samorządowego do zmiany własnej struktury organizacyjnej jest uprawnieniem autonomicznym i niepodlegającym kontroli sądu powszechnego. Struktura ta może zostać zmieniona w każdym czasie dla realizacji zakładanych celów. W praktyce bardzo często jej zmiana wymaga zastosowania rozwiązań prawnych unicestwiających lub moderujących stosunki pracy osób realizujących zadania pracodawcy.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Styczeń - Luty 2019

Wypowiadanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę należy do czynności prawnych, które powodują liczne problemy w praktyce. Jest to związane z faktem, że z jednej strony przepisy są niezwykle rygorystyczne, a z drugiej strony wręczaniu wypowiedzeń często towarzyszą silne emocje, które dodatkowo utrudniają przeprowadzenie tej czynności.

więcej »

Rodo i zmiana pracodawcy

Zatrudnianie cudzoziemców, pomimo istotnych odmienności dyktowanych przede wszystkim reglamentowanym dostępem do rynku pracy pracowników z zagranicy, nie różni się w istocie od zasad dotyczących zatrudniania osób podejmujących pracę zarobkową na terytorium RP.

więcej »

Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.

Podstawowym uprawnieniem pracownika wynikającym z wiążącej go umowy o pracę jest prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę lub za czas jej niewykonywania, jeśli przepisy tak stanowią. Warto zatem przypomnieć sobie, jakie reguły odnoszą się do jego wypłaty, tym bardziej że od 1 stycznia 2019 r. uchwalono zmiany w tym zakresie.

więcej »

Czas pracy w 2019 r.

Zgodnie z art. 128 § 1 kp czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pracodawca ustala rozkład czasu pracy i ewentualne w nim zmiany. Jest również odpowiedzialny za organizację procesu pracy w zakładzie pracy. W ramach posiadanych uprawnień posiada on możliwość udzielania pracownikom m.in. dni wolnych od pracy.

więcej »