Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer
 

PPK – uwagi praktyczne

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 25 listopada 2018 r., pod pozycją 2215. Jest to szczególnie istotne rozwiązanie prawne, albowiem stanowi formę zabezpieczenia emerytalnego obywateli po zakończeniu aktywności zawodowej na rynku pracy.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Maj - Czerwiec 2019

Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych pracowników

Jakich danych pracodawca może żądać od kandydata do pracy podczas rekrutacji? Jak powinien przechowywać powierzone mu dane? Czy te same zasady dotyczące przetwarzania danych odnoszą się także do pracowników korzystających z zfśs oraz należących do związków zawodowych?

więcej »

Dokumentowanie urlopów wypoczynkowych

Ustawodawca w art. 161 kp zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu w naturze w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane na podstawie planu urlopów, ustalanego odpowiednio wcześniej przez pracodawcę.

więcej »

Zasady potrąceń egzekucyjnych z umów cywilnoprawnych

Wykonywanie odpłatnego zatrudnienia na rzecz innego podmiotu może odbywać się na rozmaitych podstawach prawnych. Zasadniczo zatrudnienie w jednostkach sektora finansów publicznych odbywa się na podstawie stosunku pracy. Nie jest jednak wykluczone zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych.

więcej »

Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne

Przyjrzyjmy się nowym uprawnieniom rodziców niepełnosprawnych dzieci, wprowadzonym nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Co zmieniają nowe przepisy? Komu obecnie należy się zasiłek opiekuńczy? Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać zasiłek?

więcej »