Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Styczeń 2010 » Wynagrodzenia i świadczenia » Trzynastka w budżetówce

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Łukasz Paroń

Trzynastka w budżetówce

Do końca marca pracownikom jednostek sfery budżetowej powinna zostać wypłacona "trzynastka". Warto wiedzieć, komu i w jakiej wysokości przysługuje, bowiem zasady jej przyznawania i obliczania nie są dla wszystkich jednakowe.

Pracownikom jednostek sfery budżetowej przysługuje szczególny przywilej płacowy w postaci dodatkowego wynagrodzenia rocznego, określanego mianem "trzynastka". Wysokość powyższego świadczenia nie musi odpowiadać wysokości miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika. Taki stan rzeczy wynika z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej: ustawa), która szczegółowo reguluje zasady ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego1.

"Trzynastka" dla zatrudnionych

We wspomnianej ustawie wskazano zakres podmiotowy jej obowiązywania, czyli pracodawców zobowiązanych do wypłacenia tego świadczenia pieniężnego. Przepisy ustawy zawierają także legalną definicję pojęcia pracowników jednostek sfery budżetowej, pod którym rozumie się pracowników:

  1. jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy;
  2. zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240);
  3. samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie wymienionej w pkt 2;
  4. biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Jednocześnie ustawa wskazuje grupę pracowników, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy. Oprócz osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe2, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2, dodatkowego wynagrodzenia nie otrzymują: żołnierze oraz funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.

Warto zwrócić uwagę, że osobami uprawnionymi do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia są jedynie pracownicy, tj. osoby pozostające w stosunku pracy. Nie ma zatem znaczenia, czy podstawą prawną jego nawiązania jest umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór czy spółdzielcza umowa o pracę. Znaczenia nie ma też wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej. Uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia przysługuje zarówno osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, jak i niepełnoetatowcom.

[...]

Łukasz Paroń
Ekspert prawa pracy, wieloletni pracownik działu kadr, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.