Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Sierpień 2013 » BHP » Konsultacje z pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Agata Kostyk-Lewandowska

Konsultacje z pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Polski ustawodawca, implementując do prawa krajowego przepisy dyrektywy ramowej 89/391/EWG, wprowadził wprost do kodeksu pracy zapisy nakazujące pracodawcy konsultowanie z pracownikami wszystkich kwestii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapisy rozdziału XI działu dziesiątego kp (art. 23711a–23713a) pojawiły się w polskim prawie 1 stycznia 2004 r. Na podstawie tych przepisów zobowiązuje się wszystkich pracodawców, bez względu na ich wielkość, przedmiot działalności czy formę prawną, do konsultowania z załogą spraw związanych ze stanem bezpieczeństwa pracy i wszelkich przyszłych poczynań w tym zakresie.

Wielkość pracodawcy ma wpływ jedynie na formę, w jakiej konsultacje te są prowadzone. Ci najmniejsi konsultacje prowadzą bezpośrednio ze swoim personelem, trochę więksi – z przedstawicielami załogi, natomiast ci, którzy zatrudniają powyżej 250 pracowników, muszą liczyć się z koniecznością powołania komisji ds. bhp.

Kto może być przedstawicielem

Konsultacje mogą więc być prowadzone z pracownikami lub ich przedstawicielami. Do przedstawicieli załogi stosuje się art. 23713a kp, co oznacza, że powinni oni zostać wybrani przez zakładowe organizacje związkowe, a w przypadku ich braku – przez załogę, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

[...]

Agata Kostyk-Lewandowska
specjalista w zakresie systemów zarządzania bhp w przedsiębiorstwie

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.