Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2010 » Stosunek pracy » Wynagrodzenie a sądowy model dochodzenia roszczeń
 
Wiktor Cajsel

Wynagrodzenie a sądowy model dochodzenia roszczeń

W razie sporu dotyczącego wynagrodzenia warto najpierw starać się dojść do porozumienia. Jeżeli istnieje taka możliwość, spór można rozwiązać w komisji pojednawczej lub w sądzie polubownym. Ostatecznie należy się zwrócić do sądu pracy.

Zarówno pracodawca, jak i pracownik, aby skutecznie bronić swych praw, powinni znać przepisy kodeksu pracy i wynikające z niego uprawnienia i obowiązki. Ponieważ najczęściej roszczenia przed sądem pracy dotyczą wynagrodzenia za pracę, warto znać nie tylko procedury ich dochodzenia, ale także zasady wynagradzania pracowników.

Zasady wynagradzania

Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 kodeksu pracy1 - dalej: kp). Są to podstawowe kryteria ustalania wynagrodzenia za pracę. Jak ustalił Sąd Najwyższy (dalej: SN) w wyroku z 22 listopada 2001 r., "określenie wynagrodzenia w sposób zryczałtowany, a więc bez ustalenia ilościowych i jakościowych wskaźników pracy, nie powoduje nieważności umowy o pracę, ale nie wyłącza możliwości żądania korekty wynagrodzenia rażąco nieadekwatnego do rzeczywiście wykonanej pracy". Zasadniczo bowiem, "jeżeli strony w umowie o pracę uzgodniły przesłanki nabycia prawa do konkretnego składnika wynagrodzenia, to spełnienie tych przestanek uzasadnia roszczenie pracownika o jego wypłatę".

Wskazać należy, że wysokość wynagrodzenia za pracę określana jest zasadniczo w treści indywidualnej umowy o pracę, bowiem jest ona bezpośrednim źródłem uprawnienia pracowniczego do wypłaty wynagrodzenia za pracę.

[...]

Wiktor Cajsel
Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy. Autor książek i artykułów. Uczestnik wielu konferencji i kongresów naukowych w kraju i za granicą.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.