Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2010 » Wynagrodzenia i świadczenia » Tajemnica wynagrodzeń
 
Małgorzata Czerwińska

Tajemnica wynagrodzeń

Utrzymanie w tajemnicy wysokości wynagrodzenia zatrudnionego może leżeć zarówno w interesie pracodawcy, jak i pracownika. Zasady tej nie można jednak wykorzystywać do łamania reguł rządzących ustalaniem wysokości wynagradzania.

Rys. B. Brosz

W sferze stosunku pracy wynagrodzenie za pracę zajmuje kluczowe miejsce. Nawiązując stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się bowiem wykonywać pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Natomiast pracodawca podejmuje się zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani też przenieść tego prawa na inną osobę.

Zasady wynagradzania

Warunki wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania lub indywidualne umowy o pracę. Nie jest przy tym wymagane, aby akty te sztywno określały kwoty wynagrodzenia i przyporządkowywały je do konkretnego stanowiska pracy. Ustalone wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom wymaganym na danym stanowisku oraz uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.

Zapisane w regulaminie wynagradzania zasady przyznawania pracownikom wynagrodzenia oraz ustalania wysokości jego stawek mają charakter swoistego "taryfikatora", w którym wskazuje się konkretne stanowiska w danym zakładzie pracy i często jedynie minimalne oraz maksymalne granice jego wysokości.

[...]

Małgorzata Czerwińska
Ekspert prawa pracy, prawnik.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.