Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2010 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Świadczenia dla bezrobotnych
 
Łukasz Jakubowiak

Świadczenia dla bezrobotnych

Niektóre świadczenia dla bezrobotnych mają na celu pomóc im w podjęciu aktywności zawodowej, rolą innych jest zmotywowanie pracodawców do zatrudnienia bezrobotnego. Dodatkową dogodnością są zwolnienia z podatku.

Definicja legalna terminu "bezrobotny" znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 (dalej: upzrp), stanowiącym - w dużym oczywiście uproszczeniu - że jest to osoba, która utraciła pracę i po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na jej stałe lub czasowe miejsce zameldowania.

Świadczenia dla bezrobotnych

Status bezrobotnego nie jest bez znaczenia, gdyż osobom tym przysługiwać mogą pewne prawa oraz różnego rodzaju świadczenia wypłacane przez powiatowy urząd pracy, a są nimi:

  • zasiłek dla bezrobotnych,
  • stypendia,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • dodatek aktywizacyjny,
  • dofinansowanie do edukacji,
  • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7,
  • zwrot kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania,
  • prace społecznie użyteczne,
  • pożyczka szkoleniowa.

Warto wiedzieć, od których świadczeń należy zapłacić podatek dochodowy, a od których - nie.

[...]

Łukasz Jakubowiak
Absolwent prawa UWr., pracownik organów podatkowych, praktyk i teoretyk z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.