Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2010 » Stosunek pracy » Sekretarz gminy
 
Przemysław Wojnicz

Sekretarz gminy

Sekretarz gminy jest gwarantem ciągłości funkcjonowania urzędu. Stabilność mają zapewniać przede wszystkim wysokie wymagania stawiane kandydatom na to stanowisko oraz umowa o pracę na czas nieokreślony.

Wybory samorządowe związane są ze zmianą najważniejszych władz samorządowych. Niosą one w gronie osób zatrudnionych w urzędach sporą dawkę niepokoju, jeżeli chodzi o kontynuację ich stosunków pracy. Natomiast społeczność lokalna oczekuje płynnej i sprawnej pracy urzędu.

Zmiana podstawy zatrudnienia

Pierwszy projekt obecnie obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: uops) zakładał, że gwarantem ciągłości funkcjonowania urzędu będzie osoba sekretarza, która docelowo, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, mogłaby być pracownikiem mianowanym. Ponieważ pracownika zatrudnionego na tej podstawie można by było (według projektu) zwolnić tylko w przypadku likwidacji urzędu, to przy założeniu, że każdy urząd musi mieć sekretarza, wynik wyborów nie miałby żadnego znaczenia dla bytu stosunków pracy osób piastujących tę ważną funkcję. Ostatecznie przyjęto jednak inną podstawę zatrudnienia sekretarza, czyli zamiast powołania stosuje się umowę o pracę, która stabilizuje i gwarantuje stosunek pracy zatrudnionego. Jest to znaczna zmiana w porównaniu z poprzednim stanem prawnym, gdyż jej konsekwencją jest to, że sekretarz, jak każdy pracownik zatrudniony na tej podstawie, formalnie uzyskuje prawo do ochrony sądowej na wypadek niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy. Taka ochrona w zasadzie nie istnieje dla stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania.

[...]

Przemysław Wojnicz
Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Współpracownik wielu firm szkoleniowych. Autor publikacji, m.in. o czasie pracy urzędników.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.