Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2010 » Stosunek pracy » Odszkodowania w prawie pracy
 
Przemysław Gogojewicz

Odszkodowania w prawie pracy

  • Dyskryminacja w zatrudnieniu
  • Mobbing
  • Zakaz konkurencji

Odszkodowania w prawie pracy budzą spore emocje zarówno u pracodawcy, jak i pracownika. Problem ten może dotyczyć każdego, także zatrudnionych w sferze budżetowej.

Odszkodowania w prawie pracy mogą być rezultatem stwierdzonego przez sąd pracy mobbingu czy dyskryminacji pracownika. Mogą również wynikać z niedopełnienia przez pracodawcę obowiązków wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pracownik także może być zobowiązany wypłacić pracodawcy odszkodowanie, np. z powodu złamania zakazu konkurencji.

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Zagadnienie odszkodowania regulowane jest m.in. w art. 183d kodeksu pracy1 (dalej: kp). Zgodnie z tym przepisem osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Odszkodowanie należy się osobie, która została gorzej potraktowana prawnie lub faktycznie niż osoba np. odmiennej płci.

Odpowiedzialność z art. 183d kp ponosi tylko pracodawca, ponieważ nie obejmuje ona naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu przez inne podmioty, jednak warto pamiętać, że pracodawcą jest także podmiot, który kierując się niedopuszczalnymi względami, odmawia zatrudnienia danego kandydata na pracownika. Jednocześnie przepis ten oznacza, że odszkodowanie może być zasądzone na rzecz osoby, która dopiero ubiega się o zatrudnienie, np. w przypadku odmowy nawiązania stosunku pracy z powodów sprzecznych z zasadą zawartą w art. 183a § 1 i 2 kp.

[...]

Przemysław Gogojewicz
Właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się m.in. w usługach z zakresu prawa pracy, układów zbiorowych pracy i ubezpieczeń społecznych. Autor analiz oraz opinii prawnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.