Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2019 » Stosunek pracy » Uprawnienia rodziców niepełnosprawnych dzieci w zakresie organizacji pracy
 
Ewa Łukasik

Uprawnienia rodziców niepełnosprawnych dzieci w zakresie organizacji pracy

Ruchomy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy – kto może skorzystać z uprawnień w zakresie organizacji pracy? Jakie są formy takiej organizacji? Jak złożyć poprawny wniosek? Na te i więcej pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 6 czerwca 2018 r., wprowadziły rozwiązania mające na celu ułatwienie rodzicom łączenia pracy z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. Ustawa wprowadziła m.in. zmiany w Kodeksie pracy w zakresie organizacji czasu pracy rodziców niepełnosprawnych dzieci, a także możliwości świadczenia przez nich pracy w formie telepracy.

Elastyczne formy organizacji czasu pracy

Rozwiązaniem wprowadzonym nowelizacją ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), mającym na celu ułatwienie rodzicom niepełnosprawnych dzieci łączenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem, jest umożliwienie, na wniosek pracownika wiążący pracodawcę, świadczenia pracy w jednej z elastycznych form organizacji czasu pracy. Wniosek taki może złożyć:

  • pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej;
  • pracownik-rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  • pracownik-rodzic:

a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz

b) dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mo­wa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 996 ze zm.).

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dzie­dzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wniosek może dotyczyć wykonywania pracy w:

  • przerywanym systemie czasu pracy (art. 139 kp);
  • ruchomym czasie pracy (art. 1401 kp);
  • indywidualnym rozkładzie czasu pra­cy (art. 142 kp).

Przerywany czas pracy

Praca w tym systemie odbywa się według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, ale za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju. Przerywany system czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

[...]

Ewa Łukasik
ekspert prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.