Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2019 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Rewolucja w PIT
 
Łukasz Jakubowiak

Rewolucja w PIT

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe regulacje prawne, na mocy których to administracja skarbowa przygotuje dla podatnika zeznania roczne, na podstawie których będzie on mógł się rozliczyć z fiskusem. To rewolucja nie tylko dla pracowników, ale po części i dla pracodawców.

4 października 2018 r. Sejm uchwalił nowe przepisy prawne wprowadzające niemałą rewolucję w corocznych rozliczeniach podatku od dochodu uzyskiwanego między innymi ze stosunku pracy (ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw). Do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) dodano art. 45cd, zgodnie z którym to fiskus przygotuje dla podatnika skuteczne zeznanie roczne.

Na mocy wprowadzanych przepisów 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:

  • zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6;
  • o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach.

Niezbędne informacje

Zeznanie to zostanie przygotowane na podsta­wie informacji pochodzących od płatników (np. z informacji PIT-11), danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego), ale przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i innych rejestrach państwowych (np. rejestrów ZUS czy bazy PESEL). W zeznaniu podatkowym przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową podatnicy będą mieli również możliwość weryfikacji numeru rachunku osobistego, jaki mają zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku – będą mogli taki rachunek zaktualizować w zeznaniu podatkowym lub wskazać w nim numer rachunku osobistego właściwy do jej zwrotu, jeżeli wcześniej nie zgłosili rachunku osobistego w urzędzie skarbowym.

W przypadku posiadania w rejestrach Szefa Krajowej Administracji Skarbowej danych kontaktowych podatnika podatnicy otrzymają wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym telefonicznie lub e-mailowo.

Wdrożeniu usługi e-PIT towarzyszy jednoczesna likwidacja możliwości złożenia zeznania rocznego w postaci wstępnie wypełnionego zeznania i sporządzenia zeznania na podstawie wniosku kierowanego do urzędu skarbowego o jego sporządzenie. Wprowadzenie omawianych zmian nie zamknie oczywiście podatnikom drogi do możliwości rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych w aktualnie dostępny sposób. Podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanej nowej formy rozliczenia, będą mogli nadal rozliczyć się z urzędem skarbowym, składając zeznanie podatkowe w formie papierowej lub elektronicznej.

Zakres podmiotowy

Wprowadzona instytucja dotyczy podatników rozliczających się zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem, a ponadto osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy dotyczą podatników o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce (rezydentów) oraz podatników, na których w Polsce ciąży ograniczony obowiązek podatkowy (z tym oczywiście zastrzeżeniem, że podatnicy ci w wielu przypadkach nie mają obowiązku składać zeznania rocznego od dochodów osiąganych w Polsce).

Zakres przedmiotowy

W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania będą dostępne dla podatników (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Na lata następne planuje się natomiast, aby począwszy od rozliczeń za 2019 r., zeznania podatkowe były dostępne również dla podatników (osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą), którzy rozliczają się z podatku dochodowego poprzez złożenie zeznania rocznego, czy to na formularzu PIT-36, PIT-36L, czy PIT-28.

[...]

Łukasz Jakubowiak
absolwent prawa na UWr, pracownik organów podatkowych, praktyk z zakresu prawa finansowego i podatkowego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.