Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Marzec - Kwiecień 2019 » Stosunek pracy » Przetwarzanie danych o stanie zdrowia kandydatów do pracy
 
Dominika Dörre-Kolasa

Przetwarzanie danych o stanie zdrowia kandydatów do pracy

Prawodawca unijny w art. 9 ust. 1 rodo wprowadza zakaz przetwarzania wymienionych w treści tego przepisu danych, do których zalicza m.in. dane dotyczące zdrowia. Dane te oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia (art. 4 ust. 15 rodo).

Rys. B. Brosz

Zakaz przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia, określanych jako należących do danych szczególnej kategorii, nie jest absolutny. Nie będzie miał zastosowania wówczas, gdy:

  • przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującym odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki medycznej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w art. 9 ust. 3 rodo.

Przepisy prawa pracy

Ustawodawca w przepisach prawa pracy nałożył na pracodawców szereg obowiązków dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach Działu X kp w całości poświęconego bezpieczeństwu i higienie pracy wyodrębnione zostały obowiązki pracodawcy związane z profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników. Zgodnie z art. 229 § ٤ kp pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Złamanie tego zakazu traktowane jest jako wykroczenie przeciwko prawu pracownika zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

W ramach badań profilaktycznych przeprowadzane są badania wstępne, okresowe i kontrol­ne. Orzeczenia lekarskie, o których mowa w tym przepisie, wydawane są przez lekarzy medycyny pracy po przeprowadzeniu badania profilaktycznego. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (§ 4a art. 229 kp). Zgodnie z obowiązującą treścią § 1 art. 221 kp pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • imiona rodziców;
  • datę urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Nie ulega wątpliwości, że pozyskanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, mimo że dane te nie zostały wprost wskazane w katalogu danych, jakich może żądać pracodawca, mieści się w ramach przesłanki wyłączającej zakaz przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, jaką jest obecnie art. 9 ust. 2 lit. b rodo.

Przetwarzanie takich danych jest bowiem pracodawcy niezbędne do wypełnienia obowiązków przez administratora w dziedzinie prawa pracy.

Zmiana w kp

W planowanej zmianie do kp, wynikającej z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/6791, należy zwrócić uwagę na zagadnienia, które wydają się niezwykle istotne dla stosowania w praktyce analizowanych przepisów.

W art. 221 kp dotychczas wymienione w przepisie „miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)”, podania którego pracodawca mógł żądać od kandydata do pracy, ma zostać zastąpione przez „dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie”. Zmiana ta na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać bez znaczenia dla omawianego zagadnienia, gdyby nie fakt, że we wzorze skierowania na badania lekarskie określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2067 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie badań lekarskich) ustawodawca przewidział konieczność wskazania adresu zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu). Pracodawca de lege lata w celu wypełnienia skierowania na wstępne badania lekarskie może żądać podania takiej informacji.

[...]

Dominika Dörre-Kolasa
specjalista z zakresu prawa pracy i ochrony dóbr osobistych, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.