Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj - Czerwiec 2020 » Czas pracy » Zmiany w zakładach infrastruktury krytycznej
 
Marek Rotkiewicz

Zmiany w zakładach infrastruktury krytycznej

Przepisy antywirusowe przyznały części pracodawcom możliwości czasowego ustalenia znacznych zmian w zakresie organizacji czasu pracy bez konieczności wprowadzania zmian prawa wewnątrzzakładowego. Przyjrzyjmy się im.

O ile zmiana systemów lub rozkładów czasu pracy, jakkolwiek tworząca znaczne możliwości narzucenia czasowych odstępstw od regulacji regulaminowych albo nawet zawartych w umowach o pracę, nie tworzy silnej ingerencji w sytuację osobistą pracowników, o tyle dalsze możliwości przyznane na mocy przepisów antywirusowych prowadzą do ogromnego ograniczenia swobody funkcjonowania zatrudnionych osób. Chodzi o nieograniczone limitami zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych, narzucenie dyżurów, których granice nie są zakreślane czasem odpoczynków minimalnych, oraz nakazanie wykorzystywania odpoczynków w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. To ostatnie dosadnie, acz trafnie, nazywane jest skoszarowaniem pracowników.

Część z wprowadzonych rozwiązań wywołuje daleko idące wątpliwości odnośnie do ich zgodności z Konstytucją RP oraz potencjalnego (albo nawet bezpośredniego) wpływu na znaczące pogorszenie bezpieczeństwa wykonywanej pracy.

Pracodawcy, którzy prowadzą działalność uznaną za szczególnie istotną w związku z koniecznością zapewnienia podstawowych usług dla ludności oraz istotną dla umożliwienia podejmowania działań związanych z panującą epidemią, uzyskali na podstawie art. 15x ucovid-19 uprawnienie:

1) zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

2) polecenia pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

3) zobowiązania pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, przy czym nie stosuje się art. 1515 § 2 kp;

4) polecenia pracownikowi realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Zmiany te mogą zostać dokonane na czas określony, nie dłużej niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Pracodawcy objęci szczególnymi możliwościami

Ustawodawca w art. 15x ucovid-19 odnosi się do ograniczonego kręgu pracodawców. Obejmują pracodawców zatrudniających pracowników:

1. w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania:

a) systemów i obiektów infrastruktury krytycznej obejmującej systemy:

  • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;

  • sieci teleinformatycznych;

  • finansowe;

  • zaopatrzenia w żywność;

  • zaopatrzenia w wodę;

  • ochrony zdrowia;

  • transportowe;

  • ratownicze;

  • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej;

  • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych;

b) sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt 11a i 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 833 ze zm.; dalej: pe);

2. w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, o której mowa w pkt 1, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej;

3. zapewniających funkcjonowanie sta­cji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 10h pe oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 908 ze zm.) – zespół urządzeń, w tym punkt tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub punkt tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej lub terminalu przeznaczonego do sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) wraz z instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie regazyfikacji;

4. w przedsiębiorstwie, w stosunku do wydanego polecenia dotyczącego przeciwdziałaniu COVID-19 (wskazane w art. 11 ust. 2 ucovid-19);

5. w przedsiębiorstwie pełniącym funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 pe;

6. na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 838 ze zm.);

7. w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na świadczeniu czynności bankowych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 2357 ze zm.);

8. w przedsiębiorstwie prowadzącym obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1849 ze zm.), którego działanie lub niewłaściwe działanie może spowodować poważny wypadek, wynikający z krótkoterminowej lub długoterminowej utraty stateczności tego obiektu obejmującej wszelkie awarie mechanizmów związanych z jego konstrukcją lub jego niewłaściwej eksploatacji, który skutkuje znacznym ryzykiem utraty życia, poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska;

9. u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym związanym z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności.

[...]

Marek Rotkiewicz
specjalista prawa pracy, doradca, szkoleniowiec

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.