Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Maj - Czerwiec 2019 » Stosunek pracy » Zmiany w szkoleniach okresowych pracowników
 
Jacek Rajewicz

Zmiany w szkoleniach okresowych pracowników

Czy wszyscy pracownicy powinni przechodzić okresowe szkolenia BHP? Czy powtarzalność szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ma sens? Odpowiemy na te pytania, analizując ostatnie zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowelizacja kp, która przynosi istotną zmianę w szkoleniach w dziedzinie BHP. Nowelizacja zniosła obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (w sumie w gospodarce to około 5 mln pracowników). W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że ustawodawca w kp zbyt rygorystycznie wdrażał regulacje dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, obejmując wszystkich pracowników obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, a nie tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i uzasadnione.

Z treści dyrektywy wynika, że szkolenie powinno być powtarzane, mając na względzie charakter zagrożeń oraz efektywność samego szkolenia.

Ustawodawca w art. 2373 § 2 kp podkreśla, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Od 1 stycznia 2019 r. dodano do tego artykułu nowe § 22, § 23, § 24. Szkolenia okresowe BHP nie będą obowiązkowe dla pracowników na stanowisku administracyjno-biurowym, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne.

Ryzyko zawodowe

Pracodawca nie będzie zwolniony z obowiązku szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych w przypadku:

  • Zakwalifikowania działalności pracodawcy do czwartej i wyższej kategorii ryzyka zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1005 ze zm.).

Działalność zakwalifikowana do trzeciej grupy ma najniższe wskaźniki wypadkowości i warunki środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia. Zgodnie z przywoływanym rozporządzeniem określono 30 kategorii ryzyka. Propozycja obejmuje jedynie pierwsze 3 z 30, co stanowi 10% kategorii ryzyka, które nie były objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Jeżeli w trakcie prowadzenia działalności zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, wówczas konieczne będzie (i w takim przypadku już obowiązkowe) przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP pracownika administracyjno-biurowego w ciągu 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

  • Wskazania w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń na stanowisku pracy warunkujących przeprowadzenie szkolenia okresowego

Ten warunek wydaje się najbardziej dyskusyjny zarówno dla samych pracodawców, jak i zespołu oceniającego ryzyko zawodowe. Gdy z oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku wyniknie konieczność przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP pracownika administracyjno-biurowego, należy przeprowadzić takie szkolenie w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania oceny ryzyka.

[...]

Jacek Rajewicz
długoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. BHP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.