Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Luty 2010 » Wynagrodzenia i świadczenia » Nagroda jubileuszowa w samorządzie

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Anna Ryl

Nagroda jubileuszowa w samorządzie

Pracownikom zatrudnionym w urzędach administracji państwowej, samorządowej oraz członkom korpusu służby cywilnej przysługuje obligatoryjne prawo do nagrody jubileuszowej.

Warto podkreślić, że nagroda jubileuszowa nie ma powszechnie obowiązującego charakteru. Zastosowanie znajduje jedynie wówczas, kiedy pracodawcy wprowadzą ją w drodze postanowień wewnątrzzakładowego prawa pracy lub też kiedy jej wypłacanie wynika z pragmatyk służbowych. Ideą tego świadczenia jest premiowanie pracowników o długoletnim stażu i nakłanianie ich w ten sposób do pozostawania w zatrudnieniu u danego pracodawcy.

Powyższe świadczenie pieniężne pomimo swojej nazwy (nagroda) w istocie ma charakter premii. W literaturze prawniczej przyjmuje się powszechnie, że zasady przyznawania obu świadczeń różnią się tym, że nagrody nie są uregulowane w sposób szczegółowy, natomiast premie tak, przez co warunki jej nabycia są konkretnie wskazane i przez to sprawdzalne. Wszelkie pragmatyki służbowe przyznające pracownikom administracji prawo do nagrody jubileuszowej dokonują szczegółowego określenia jej wysokości, zasad ustalania oraz okresów pracy uprawniających do jej przyznania. Stąd też w istocie nagroda jubileuszowa jest premią, choć zwyczajowo określa się ją w przepisach prawa jako nagrodę.

Podstawowe zasady

Konstrukcja prawna nagrody jubileuszowej zakłada, że pracownik ma prawo do niej, jeżeli przepracuje określony w odpowiednim akcie prawnym liczony w latach staż pracy. Można tu wskazać na występowanie następujących przesłanek: pozostawania w zatrudnieniu i przepracowaniu ustalonego okresu. Warunek pozostawania w zatrudnieniu oznacza, że pracownik będzie miał prawo do tego świadczenia, o ile w chwili upływu wymaganego okresu nadal będzie go łączył z zakładem pracy stosunek pracy. Powyższe ustalenie nie ma charakteru bezwzględnego, o czym będzie mowa poniżej. Drugim ważnym elementem jest upływ wymaganego okresu pracy. Sam fakt pozostawania w zatrudnieniu nie przesądza o nabyciu prawa do nagrody jubileuszowej. Musi jeszcze upłynąć określony czas.

[...]

Anna Ryl
Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.