Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Lipiec - Sierpień 2019 » Czas pracy » Niepełnosprawni a obowiązek odpracowania dni wolnych
 
Przemysław Wojnicz

Niepełnosprawni a obowiązek odpracowania dni wolnych

Pracodawca musi dbać o optymalizację pracy. Musi także zadbać o równe traktowanie wszystkich pracowników. Jak jednak zachować tę równowagę, kiedy należy też uwzględnić szczególną sytuację osób niepełnosprawnych?

Zgodnie z art. 94 pkt 2 kp pracodawca jest zobowiązany organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. W ujęciu ogólnym jest to nakaz organizacji pracy w taki sposób, aby wykorzystać każdą godzinę pracy z wymiaru umówionego z każdym pracownikiem z osobna. W sektorze finansów publicznych jest to zadanie szczególnie istotne. Nie powinno być bowiem tak, że pracownik otrzymuje pełne umówione wynagrodzenie, a pracodawca nie otrzymuje ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego, czyli wykonywania pracy.

Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z art. 94 pkt 2b kp).

Optymalizacja pracy

Formalnym wyrazem i uszczegółowieniem sposobu realizacji obowiązku z art. 94 pkt 2 kp jest wprowadzenie przez pracodawcę, stosownie do art. 104 i 1041 kp, regulaminu pracy. Pracodawca, wykorzystując ten instrument kształtowania porządku pracy w obszarze swojego zakładu pracy, może przewidzieć w nim rozwiązania pozwalające na optymalizację pracowniczego prawa do wypoczynku. Przykładem takiej optymalizacji jest możliwość udzielania dnia wolnego wszystkim pracownikom zakładu pracy z określeniem zasad jego odpracowania. Do typowych sytuacji, w których interesy pracowników i pracodawców są zbieżne, należą dni przypadające pomiędzy dniami ustawowo wolnymi a sobotą i niedzielą. W tym roku był to 2 maja oraz 21 czerwca.

Pracodawca gospodarujący środkami publicznymi na wynagrodzenia, udzielając zazwyczaj takiego dnia wolnego, oczekuje, potocznie rzecz ujmując, jego „odpracowania”, a formalnie „wypracowania pełnego wymiaru czasu pracy” w innym dniu przez siebie wyznaczonym, którym jest przeważnie sobota.

O ile w przypadku ogółu pracowników rozwiązanie takie nie budzi wątpliwości, o tyle jego zastosowanie w stosunku do pracowników niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wydaje się na pierwszy rzut oka niedopuszczalne.

[...]

Przemysław Wojnicz
sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, współautor książki „Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń”, współpracownik wielu firm szkoleniowych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.