Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy – cz. 1

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie swojego przełożonego. Takie zachowanie jest wymagane od pracownika, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala.

Maj - Czerwiec 2019, Marcin Jachimowicz

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

Pracodawca jako płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń i inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

Maj - Czerwiec 2019, Marek Choczaj

Przetwarzanie danych o stanie zdrowia kandydatów do pracy

Prawodawca unijny w art. 9 ust. 1 rodo wprowadza zakaz przetwarzania wymienionych w treści tego przepisu danych, do których zalicza m.in. dane dotyczące zdrowia. Dane te oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia (art. 4 ust. 15 rodo).

Marzec - Kwiecień 2019, Dominika Dörre-Kolasa

Jak prawidłowo zawrzeć umowę szkoleniową?

Zawarcie umowy szkoleniowej ma na celu nie tylko zapewnienie pracownikowi możliwości rozwoju oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych, ale także zabezpieczenie interesów pracodawcy. Dlatego tak ważne jest jej prawidłowe zawarcie. Wyjaśniamy, krok po kroku, jak to zrobić.

Marzec - Kwiecień 2019, Lena Choczaj

Uprawnienia rodziców niepełnosprawnych dzieci w zakresie organizacji pracy

Ruchomy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy – kto może skorzystać z uprawnień w zakresie organizacji pracy? Jakie są formy takiej organizacji? Jak złożyć poprawny wniosek? Na te i więcej pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Marzec - Kwiecień 2019, Ewa Łukasik

Część B akt osobowych – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Przedsiębiorca z chwilą zatrudnienia osoby fizycznej na podstawie umowy o pracę nabywa status pracodawcy. Jednym z jego obowiązków jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Zobowiązany jest również do przechowywania ­tej dokumentacji.

Marzec - Kwiecień 2019, Marek Choczaj

Praktyczne aspekty prowadzenia akt osobowych

Po wielu zmianach i uzgodnieniach w Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2018 r. pod pozycją 2369 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Akt ów dość znacząco zmieni zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawców i już pojawiają się wątpliwości, jak należy go stosować.

Marzec - Kwiecień 2019, Paweł Stachurski

Typowe przypadki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę, zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku – to katalog sytuacji, w których można zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Marzec - Kwiecień 2019, Olgierd Kucharski

Wypowiadanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę należy do czynności prawnych, które powodują liczne problemy w praktyce. Jest to związane z faktem, że z jednej strony przepisy są niezwykle rygorystyczne, a z drugiej strony wręczaniu wypowiedzeń często towarzyszą silne emocje, które dodatkowo utrudniają przeprowadzenie tej czynności.

Styczeń - Luty 2019, Olgierd Kucharski

Rodo i zmiana pracodawcy

Zatrudnianie cudzoziemców, pomimo istotnych odmienności dyktowanych przede wszystkim reglamentowanym dostępem do rynku pracy pracowników z zagranicy, nie różni się w istocie od zasad dotyczących zatrudniania osób podejmujących pracę zarobkową na terytorium RP.

Styczeń - Luty 2019, Paweł Stachurski