Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Stosunek pracy

Wypowiedzenie zmieniające art. 42 § 2 kp

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 § 1 kp). Można wypowiedzieć jednocześnie warunki pracy i płacy bądź tylko jeden z nich.

Listopad - Grudzień 2019, Jacek Rajewicz

Zasady reprezentacji związkowej – art. 30 ust. 6 uzz

Jeżeli u pracodawcy działa jeden związek zawodowy (lub jedna zakładowa organizacja związkowa), reguły współpracy na linii pracodawca–związek są dość proste. A jak to wygląda w sytuacji, w której u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa?

Listopad - Grudzień 2019, Iwona Hickiewicz

Ocena wyników pracy pracownika

Pracownik za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. Samo wynagrodzenie nie zastąpi jednak rzetelnej oceny wyników jego pracy. A prawo do obiektywnej oceny gwarantują mu przepisy Kodeksu pracy oraz orzecznictwo sądowe.

Listopad - Grudzień 2019, Lena Choczaj

Przetwarzanie danych osobowych w zfśs

Wejście w życie, a następnie od 25 maja 2018 r. rozpoczęcie stosowania rodo spowodowało zmiany także w zakresie przetwarzania danych osobowych w zfśs. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rodo zawierała także propozycje zmian w uzfśs.

Listopad - Grudzień 2019, Tomasz Cygan

Pracownik pod działaniem narkotyków

Polskie prawodawstwo w dość szczegółowy sposób normuje problematykę związaną z alkoholem w sferze pracy. Istnieje natomiast znaczna luka w przepisach prawa, które dotyczą narkotyków w miejscu pracy.

Wrzesień - Październik 2019, Marcin Jachimowicz

Zmiany w wystawianiu i wydawaniu świadectwa pracy

Obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wydłużony z 7 do 14 dni termin na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz wystąpienie z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy, a także nowy wzór świadectwa pracy – to najważniejsze zmiany, o których powinni pamiętać pracodawcy, wystawiając świadectwo pracy po 7 września 2019 r.

Wrzesień - Październik 2019, Ewa Łukasik

Dostęp do informacji, czyli o stosowaniu art. 28 uzz

Związek zawodowy dla skutecznej realizacji swoich zadań statutowych musi mieć zapewniony dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia działalności związkowej. Jak wywiązać się z tego obowiązku, zachowując przy tym prawo do ochrony udostępnionych danych?

Wrzesień - Październik 2019, Iwona Hickiewicz

Ilu związkowców podlega ochronie?

Jednym z najdotkliwszych aktów dyskryminacji jest zwolnienie pracownika z pracy z powodu działalności związkowej. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę wymaga zaistnienia określonej przyczyny, to nie może nią być przynależność lub działalność związkowa.

Wrzesień - Październik 2019, Marek Choczaj

Ochrona danych osobowych w PKZP

Jednym z obszarów przetwarzania danych osobowych pracowników wywołującym pewne wątpliwości jest działalność pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Można spotkać się z problemami dotyczącymi oznaczenia administratora, podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych członków kas, a także określenia wzajemnych relacji pomiędzy kasą a pracodawcą.

Wrzesień - Październik 2019, Tomasz Cygan

Strajk pracowników sfery budżetowej – warunki legalności strajku

Strajk określany jest jako ostateczny etap rozwiązania sporu zbiorowego. Aby był legalny, musi zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ale przepisy są nieprecyzyjne, zwłaszcza w odniesieniu do pracowników sfery publicznej.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marek Choczaj