Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Dział - lista artykułów

Orzecznictwo

Część etatu a nadgodziny

Kiedy pracownik zatrudniony na część etatu zaczyna wypracowywać godziny ponad obowiązujący go wymiar, za które oprócz wynagrodzenia należy się dodatek? Omawiamy wyrok, w którym Sąd Najwyższy zinterpretował art. 1511 i art. 151 § 5 kodeksu pracy regulujące te kwestie.
Kwiecień 2012, Przemysław Gogojewicz

Dokumentacja pracownicza

Niektóre obowiązki nałożone na pracodawcę służą jego dobru, ponieważ chronią go przed nieuzasadnionymi roszczeniami pracownika. Do takich należy rzetelne prowadzenie dokumentacji pracowniczej, tj. akt osobowych, ewidencji czasu pracy i dokumentów płacowych.

Marzec 2012, Olgierd Kucharski

Mienie pracodawcy w domu pracownika

O legalności korzystania z mienia pracodawcy świadczy jego zgoda. Każda decyzja w tej materii, a zwłaszcza zgoda na przechowywanie mienia w domu pracownika, powinna być analizowana pod kątem kosztów uzyskania przychodu przez pracodawcę i przysporzenia majątku pracownikowi.

Luty 2012, Mariusz Piotrowski

Sąd Najwyższy o urlopach (cz. 2)

  • Przesunięcie urlopu
  • Odwołanie z urlopu
  • Wysłanie pracownika na urlop
  • Urlop na żądanie
  • Urlop zaległy
  • Urlop bezpłatny
Styczeń 2012, Jacek Rajewicz

Sąd Najwyższy o urlopach (cz. 1)

Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikom – zwłaszcza przy rozbudowanej strukturze jednostki – jest wyzwaniem organizacyjnym. Aby uniknąć błędów w ustalaniu i udzielaniu urlopów, warto sięgnąć do orzecznictwa interpretującego przepisy regulujące te kwestie.
Grudzień 2011, Jacek Rajewicz

Zwolnienie dyscyplinarne

Sięgając do orzecznictwa Sądu Najwyższego, omawiamy przykłady świadomego i ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych uzasadniających rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Listopad 2011, Jacek Rajewicz

Prawo do trzynastki

Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeważnie nie przysparzają problemów. Wyjątki – np. dotyczące zwolnień od pracy o charakterze ustawowym – rozstrzygane są przez Sąd Najwyższy.

Październik 2011, Łukasz Paroń

Czas pracy w delegacji

Podróż wynikająca z polecenia służbowego w sprawie delegacji może naruszać prawo pracownika do odpoczynku dobowego lub tygodniowego, zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego czas spędzony w podróży skraca odpoczynek.
Wrzesień 2011, Grzegorz Sobota

Wadliwe świadectwo pracy

Pracodawca, który wystawił wadliwe świadectwo pracy, jest zobowiązany pokryć straty wynikające np. ze źle naliczonych pracownikowi świadczeń. W tej kwestii regulacje kp są wyczerpujące, dlatego bezzasadne jest stosowanie do nich przepisów kc.

Sierpień 2011, Grzegorz Sobota

Zwolnienie ze świadczenia pracy

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest kontrowersyjną instytucją, w kp nie ma bowiem przepisów, które zezwalałyby albo zabraniałyby stosowania takiego rozwiązania. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zatem sięgnąć do orzecznictwa.

Lipiec 2011, Grzegorz Sobota
« poprzednia