Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Zmiany w emeryturach służb mundurowych
2019-07-16,

Zmiany w emeryturach służb mundurowych

1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające warunki przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych. Ustawodawca zniósł warunek ukończenia 55. roku życia jako wymóg nabycia prawa do emerytury dla tej grupy zawodowej.

Rys. B. Brosz

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw pracownicy mundurowi otrzymają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100% płatnych nadgodzin.

W przypadku nadgodzin nowe rozwiązania ujednoliciły zasady ich przyznawania. Obecnie funkcjonariusze wszystkich służb otrzymają 100% płatnych nadgodzin. Rozwiązania te stanowią spełnienie postulatów strony społecznej reprezentowanej przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych.