Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Aktualności » Wracają kontrole PIP
2020-07-01,

Wracają kontrole PIP

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy, zdecydował, że od 22 czerwca 2020 r. inspektorzy pracy przystąpią do wykonywania powierzonych zadań w pełnym zakresie. Działania kontrolno-nadzorcze będą prowadzone przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID-19.

Nowe zasady przeprowadzania kontroli zostały określone w wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczą one w szczególności organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PIP w okresie stanu epidemii SARS-CoV-2. Zgodnie z wytycznymi przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, w sytuacji, w której nie wyklucza tego charakter kontroli, zaleca się, aby inspektor pracy podjął próbę kontaktu telefonicznego z pracodawcą w celu ustalenia obowiązujących w zakładzie procedur dotyczących utrzymania reżimu sanitarnego. Inspektorzy będą wyposażeni w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej. Podczas prowadzenia czynności kontrolnych na terenie zakładu pracy Główny Inspektor Pracy zaleca korzystanie z wydzielonego pomieszczenia. Czynności kontrolne na terenie zakładu pracy powinny trwać możliwie jak najkrócej. Wytyczne przewidują, by inspektorzy pracy w miarę możliwości przeprowadzali czynności kontrolne, które mogą być prowadzone w formie zdalnej, poza siedzibą pracodawcy. Dokumenty udostępnione inspektorowi pracy przez pracodawcę do kontroli poza terenem zakładu zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie w szczelnie zamykanych pojemnikach. Dokumenty te, podobnie jak inna korespondencja, mogą zostać wyjęte i skierowane do użytku w danej jednostce organizacyjnej PIP dopiero po upływie 24 godzin od wpłynięcia.