Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » ABC » Dział

Opinie

Dobre praktyki

Wprowadzone zmiany w zakresie uelastycznienia zasad przeprowadzania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych oznaczają możliwość odstąpienia pod pewnymi warunkami, w niektórych przypadkach, od ich przeprowadzania.więcej »

Dyscyplinować czy nagradzać?

Nawiązanie stosunku pracy oznacza m.in. poddanie się pracownika podporządkowaniu w ramach wykonywanych stosunków pracy, w tym regulaminowi pracy, organizacji czasu pracy, poleceniom służbowym, stawianym zadaniom. więcej »

Czas szkoleń a czas pracy

Szkolenia związane z zatrudnieniem są niezwykle istotne dla realizacji celu stosunku pracy, ponieważ podnoszą kwalifikacje pracownika i ułatwiają wykonywanie obowiązków służbowych. Jednocześnie pracodawca został zobowiązany do ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Problematyczne jednak jest rozliczanie czasu poświęconego na uczestnictwo w szkoleniu, jeśli odbywa się ono poza harmonogramowymi godzinami pracy.więcej »

Mobilność pracowników

Pracodawcy coraz częściej wymagają od swoich pracowników mobilności i dyspozycyjności. Rozumieją przez to pojęcie gotowość pracownika do regularnego przemieszczania się, a także stałej gotowości do podjęcia pracy, nawet poza rozkładem czasu pracy, również poza dyżurem rozumianym jako gotowość do wykonywania pracy; gotowość do podejmowania pracy ponadnormatywnej czy wręcz nadliczbowej.więcej »

Spór zbiorowy i co dalej?

Obecne uregulowania prawne w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych przewidują obligatoryjne zawiadomienie przez pracodawcę właściwego okręgowego inspektora pracy o wszczęciu sporu zbiorowego przez związek zawodowy z pracodawcą. Obowiązek takiego zawiadomienia jest bezwzględny i powinien być dopełniony niezwłocznie.więcej »

Dodatki a wynagrodzenie urlopowe

W praktyce wynagradzania pracowników samorządowych stosunkowo często pojawiają się dodatki do wynagrodzenia o charakterze specjalnym lub w związku z realizacją projektów unijnych. Zasadniczo dodatki tego rodzaju, co jest zrozumiałe, są źródłem szczególnego zainteresowania obu stron stosunku pracy.więcej »

Limit pracy cywilnoprawnej

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej nałożyło na podmioty organizujące pracę osobom fizycznym na podstawie umów cywilnoprawnych wiele nowych obowiązków.więcej »

Zadaniowość czasu pracy

Pracodawca jest zobowiązany do prawidłowej organizacji czasu pracy, w tym takiej, która zapewnia optymalne wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji pracownika.więcej »

Nowe instrumenty kontroli

Ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy wprowadziły nowe rozwiązania. Jednym z nich było uregulowanie doniosłego zagadnienia monitoringu w miejscu pracy.więcej »

Reformować czy likwidować

Niedawno zasygnalizowano zamiar likwidacji szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych. W niektórych środowiskach taka propozycja zmian niewątpliwie spotka się z akceptacją i wręcz entuzjazmem. Zanim jednak zostanie ona w pełni wyrażona, warto rozważyć zasadność projektowanej koncepcji.więcej »

« poprzednia